03:36 ICT Thứ ba, 03/08/2021

Danh Mục

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 83

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1612

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 367439

Weblink

 

Thông Tin Chứng Khoán

Đơn Vị Trực Thuộc

lien minh huyen thoai

lmht


Nhà máy bê tông Thiên SơnNhà máy sản xuất PuzơlanTrang nhất » Tin Tức » Tin tức và Sự kiện » Tin công ty

IDICO BÁO CÁO TÓM LƯỢC DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

Thứ sáu - 09/12/2016 14:26
 
 
 
             
BÁO CÁO TÓM LƯỢC DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA
 
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (IDICO)
 
Ngày 24 tháng 11 năm 2016


PHẦN I. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Theo Quyết định số 1144/QĐ-BXD ngày 4 tháng 11 năm 2016 của Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa: 8.899.072.753.793 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là: 2.532.883.455.334 đồng.
 
GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI IDICO
Thời điểm 0h00 ngày 01/01/2015
 
STT Chỉ tiêu Giá trị VNĐ  
(1) (2) (4)  
A Tài sản đang dùng (I + II + III + IV) 8.899.072.753.793
I Tài sản cố định và đầu tư dài hạn       3.151.031.025.829
1 Tài sản cố định       1.137.783.684.093
a Tài sản cố định hữu hình          419.056.533.455
b Tài sản cố định vô hình           718.727.150.638
c Tài sản cố định thuê tài chính                                    -  
2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn        1.678.568.974.782
3 Chi phí XDCB dở dang         334.406.938.643
4 Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn                                   -  
5 Chi phí trả trước dài hạn                  271.428.311
6 Tài sản dài hạn khác                               -  
II Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn       5.684.432.959.849
1 Tiền và các khoản tương đương tiền          121.187.329.255
a Tiền mặt tồn quỹ                 970.260.195
b Tiền gửi ngân hàng             85.217.069.060
c Các khoản tương đương tiền             35.000.000.000
2 Đầu tư tài chính ngắn hạn             37.504.717.713
3 Các khoản phải thu      5.340.636.806.663
4 Vật tư, hàng hoá tồn kho          177.062.073.363
5 Tài sản lưu động khác               8.042.032.855
III Giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp            63.093.348.915
IV Giá trị quyền sử dụng đất                 515.419.200
B Tài sản không cần dùng -
C Tài sản chờ thanh lý -
D Tài sản hình thành từ Quỹ Khen thưởng phúc lợi -
TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP (A+B+C+D) 8.899.072.753.793
 TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP (MỤC A) 8.899.072.753.793
E1. Nợ thực tế phải trả       6.366.189.298.459
TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI DOANH NGHIỆP (A-E1-E2) 2.532.883.455.334

PHẦN II. HÌNH THỨC CỔ PHẦN HÓA, VỐN ĐIỀU LỆ, CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ, GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN LẦN ĐẦU

1.      Hình thức cổ phần hóa

Căn cứ giá trị doanh nghiệp được Bộ Xây dựng phê duyệt, định hướng phát triển của IDICO và quy định tại Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, IDICO đề xuất hình thức cổ phần hóa là bán bớt một phần vốn nhà nước kết hợp với phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.

2.      Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ

2.1  Căn cứ xác định vốn điều lệ

§  Kết quả công bố giá trị phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ  -  Tổng công ty IDICO  theo Quyết định số 1144/QĐ-BXD ngày 04/11/2016 của Bộ Xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO ở thời điểm 31/12/2014 là 2.532.883.455.334 đồng.
§  Vốn điều lệ của Tổng công ty sau khi chuyển thành công ty cổ phần được xây dựng dựa trên tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2017 – 2019. Nhu cầu vốn đầu tư này sẽ được Tổng công ty thực hiện trang trải bằng các khoản vay từ các tổ chức tín dụng, vốn nhà nước hiện có tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, khoản tiền nhận được từ việc thoái vốn khỏi các công ty con, liên kết & các khoản đầu tư tài chính dài hạn, v.v. Vốn còn thiếu sẽ được huy động thêm thông qua phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.
§  Căn cứ kế hoạch đầu tư dự án của IDICO giai đoạn 2017 - 2019, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2017 - 2019 là 7.674 tỷ đồng bao gồm: đầu tư dự án 6.986 tỷ đồng, đầu tư tài chính 569 tỷ đồng, vốn lưu động 119 tỷ đồng). Tổng nhu cầu vốn đầu tư này được IDICO cân đối như sau:
 
TT Chỉ tiêu   Giá trị (tỷ đồng)
1 Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn 2017 - 2019 (1) 7.674
2 Vốn Nhà nước hiện có tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (2) 2.532
3 Các khoản vay từ các tổ chức tín dụng (3) 3.703
4 Thoái vốn khỏi các công ty con, liên kết & các khoản đầu tư tài chính dài hạn (4) 504
5 Vốn huy động thêm thông qua phát hành cổ phiếu = (1) – (2) – (3) – (4) 468
 
§  Như vậy, vốn điều lệ IDICO sau khi chuyển thành công ty cổ phần là 3.000.000.000.000 đồng (Ba ngàn tỷ đồng), tương đương 300.000.000 cổ phần (Ba trăm triệu cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

2.2  Cơ cấu vốn điều lệ

 
TT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị
(đồng)
Tỷ lệ so với vốn điều lệ
1 Nhà nước 153.000.000 1.530.000.000.000 51,0%
2 Người lao động mua ưu đãi (*) 1.700.600 17.006.000.000 0,6%
2.1 Lao động được mua theo giá ưu đãi (theo mức 100 cổ phần/năm) 606.900 6.069.000.000 0,20%
2.2 Lao động đủ điều kiện cam kết mua thêm cổ phần ưu đãi (theo mức 200 cổ phần/năm) 374.200 3.742.000.000 0,12%
2.3 Lao động là chuyên gia giỏi mua thêm cổ phần ưu đãi (theo mức 500 cổ phần/năm) 719.500 7.195.000.000 0,24%
3 Công đoàn - - -
4 Nhà đầu tư chiến lược 90.000.000 900.000.000.000 30,0%
5 Bán IPO 44.496.800 444.968.000.000 14,8%
6 Số lượng cổ phần kiến nghị bán thêm cho người lao động (**) 10.802.600 108.026.000.000 3,6%
  Tổng cộng 300.000.000 3.000.000.000.000 100,0%
               
(*): Theo quy định của pháp luật hiện hành
(**): Kiến nghị, đề xuất của IDICO

3.      Giá khởi điểm

Giá khởi điểm đề xuất là 11.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm chính thức sẽ được xác định theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

4.      Phương thức phát hành cổ phiếu

4.1  Chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược

a.      Quy mô chào bán
Số lượng cổ phần IDICO chào bán ra cho Nhà đầu tư chiến lược là 90.000.000 cổ phần, tương ứng với 30% vốn điều lệ của IDICO. Mỗi Nhà đầu tư chiến lược phải mua không thấp hơn (tối thiểu): 10% vốn điều lệ, tương ứng 30.000.000 cổ phần.
b.      Tiêu chí lựa chọn
Ban chỉ đạo cổ phần hóa sẽ lựa chọn tối đa 03 nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng được các tiêu chí như sau:
-       Tiêu chí chung:
§  Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc đồng hành, gắn bó lợi ích lâu dài và hỗ trợ IDICO sau cổ phần hóa về một trong các lĩnh vực: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, điều hành và mở rộng, phát triển thị trường trong nước và nước ngoài, đặc biệt phát triển các ngành, nghề sản xuất kinh doanh chính của IDICO (gồm: đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng giao thông; đầu tư, kinh doanh phát triển nhà và đô thị; sản xuất và kinh doanh điện năng; thi công xây lắp) để sau khi cổ phần hóa tiếp tục đạt hiệu quả, mục tiêu chiến lược như mong đợi và phát triển bền vững.
§  Có cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần đã mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
§  Có bề dày kinh nghiệm và sản xuất kinh doanh có hiệu quả đối với một trong những lĩnh vực bổ trợ cho IDICO như kinh nghiệm xây dựng, khai thác, thủy điện và thi công xây dựng. 
§  Không có xung đột lợi ích đối với chiến lược phát triển của IDICO.
§  Chứng minh có đủ nguồn vốn góp trong trường hợp được lựa chọn.
-       Tiêu chí cụ thể:
§  Là nhà đầu tư trong nước và ngoài nước có năng lực tài chính vững mạnh, có vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
§  Có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm tính từ thời điểm đăng ký tham gia cổ đông chiến lược.
§  Có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi trong năm gần nhất và không có lỗ lũy kế theo báo cáo tài chính gần nhất.
§  Chỉ tiêu: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu bằng không quá 03 lần cho năm tài chính gần nhất với thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp của IDICO.
§  Không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật (không có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc vi phạm pháp luật).
§  Không là nhà đầu tư chiến lược của bất kỳ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khu công nghiệp, thủy điện trên lãnh thổ Việt Nam tại thời điểm đăng ký tham gia là nhà đầu tư chiến lược. 
c.       Phương thức và giá chào bán
Các nhà đầu tư chiến lược muốn làm cổ đông chiến lược của IDICO phải gửi thư quan tâm đến Bộ Xây dựng và tuân thủ các thủ tục theo quy định để đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược của IDICO.
IDICO kiến nghị lộ trình chào bán cho nhà đầu tư chiến lược sau khi đấu giá công khai. Theo quy định tại Nghị đinh 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 quy định về giá bán cho nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần sau khi thực hiện đấu giá công khai, Ban chỉ đạo cổ phần hóa sẽ thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư chiến lược đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.
Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 10% (mười phần trăm) giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm đã được cơ quan có thẩm quyến quyết định phương án cổ phần hóa phê duyệt. Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc.

4.2  Bán đấu giá công khai

a.      Quy mô chào bán
Số lượng cổ phần IDICO chào bán ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai là 44.496.800 cổ phần, tương ứng với 14,8% vốn điều lệ của IDICO.
b.      Phương pháp chào bán và cơ quan thực hiện chào bán cổ phần
·         Quá trình thực hiện đấu giá cổ phần phải được tuân thủ chặt chẽ các quy chế và yêu cầu do Tổ chức thực hiện bán đấu giá ban hành. Việc chào bán cổ phần ra công chúng sẽ được tiến hành theo hình thức đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán.
·         Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
·         Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 
c.       Xác định giá khởi điểm
Giá khởi điểm được xác định tại thời điểm chào bán cổ phần ra công chúng trên cơ sở:
·         Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp IDICO được phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-BXD ngày 04/11/2016 của Bộ Xây dựng về giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam để cổ phần hóa.
·         Tiềm năng của IDICO trong tương lai.
·         Đánh giá tình hình thị trường chứng khoán.
Tại thời điểm xây dựng phương án cổ phần hóa, giá khởi điểm đề xuất là 11.000 đồng/cổ phần. Giá khởi điểm chính thức sẽ được xác định theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

4.3  Chào bán cho Người lao động

a.      Mục tiêu chào bán
Mục tiêu của việc chào bán cổ phần cho người lao động được thực hiện theo chính sách của Nhà nước nhằm gắn kết người lao động với sự phát triển của IDICO, đồng thời nhìn nhận những đóng góp của người lao động với giá trị của IDICO và tạo động lực cho người lao động gắn bó với IDICO trong tương lai.
b.      Quy mô chào bán
Tổng số lượng cổ phần IDICO dự kiến chào bán ưu đãi cho người lao động theo chính sách ưu đãi trong doanh nghiệp cổ phần hóa là 1.700.600 cổ phần, tương ứng 0,6% vốn điều lệ.
-       Chào bán ưu đãi cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành
·         Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên (có hưởng lương, có đóng bảo hiểm xã hội) tại thời điểm phê duyệt giá trị doanh nghiệp (mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước sau khi đã trừ đi thời gian thực tế làm việc đã được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó, thời gian thực tế làm việc đã được tính hưởng chế độ hưu trí hoặc tính hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất) là 606.900 cổ phần.
·         Chào bán thêm cho người lao động có tên trong danh sách thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng, có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (được mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc, tối đa 2.000 cổ phần/người lao động, giá bán bằng giá đấu thành công thấp nhất) là đối tượng người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 374.200 cổ phần. Thời gian cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tối đa là 10 năm.
·         Chào bán người lao động có tên trong danh sách thường xuyên tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc tại doanh nghiệp (được mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc, tối đa 5.000 cổ phần/người lao động, giá bán bằng giá đấu thành công thấp nhất) là 719.500 cổ phần. Thời gian cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tối đa là 10 năm. Chào bán cho người lao động là các đối tượng sau:
-          Cán bộ giữ chức danh từ Phó phòng hoặc tương đương trở lên của Cơ quan và các Đơn vị trực thuộc: Công ty mẹ IDICO, Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (IDICO-URBIZ), Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO (IDICO-ICC).
-          Người lao động có trình độ đại học trở lên, làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại Công ty mẹ IDICO, IDICO-URBIZ, IDICO-ICC và có kinh nghiệm làm việc từ đủ 03 năm trở lên (Căn cứ theo thời gian tham gia BHXH).
-       Kiến nghị bán thêm cho người lao động
Ngoài số lượng cổ phần mà người lao động được mua ưu đãi theo số năm làm việc trong khu vực nhà nước và số năm cam kết làm việc thêm cho công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành, để ghi nhận đóng góp của người lao động trong các năm qua và khuyến khích sự gắn bó, cống hiến của người lao động sau khi Tổng Công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần, Tổng Công ty kính đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét, chấp thuận cho người lao động của Tổng Công ty được mua thêm 10.802.600 cổ phần tại mức giá đấu thành công thấp nhất. Số lượng cổ phần mua thêm của người lao động nói trên sẽ trừ vào số lượng cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài. Nội dung chi tiết như sau:
·         Chào bán thêm cho người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của Công ty mẹ - Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO, Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác và đã có sự gắn bó lâu dài cũng như đã/sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng công ty trong quá khứ/tương lai. Mục tiêu của việc chào bán thêm cổ phần cho người lao động nhằm ghi nhận sự đóng góp của người lao động cho sự phát triển của Tổng công ty và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự kế cận gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Tổng công ty trong tương lai. Giá bán cho người lao động bằng giá đấu thành công thấp nhất.
·           Người lao động phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản phong tỏa do IDICO mở tại ngân hàng thương mại tối thiểu 05 ngày làm việc trước khi diễn ra cuộc đấu giá công khai. Trường hợp từ bỏ quyền mua, người lao động không được nhận lại tiền đặt cọc.
·         Thời gian hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Sau khi kết thúc thời gian trên, số lượng cổ phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG

Tổng số lao động có tên trong danh sách người lao động thường xuyên của IDICO và người đại diện vốn của IDICO tại các doanh nghiệp khác tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 935 người.
Tổng số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 04 người.
Tổng số lao động được giữ lại để tiếp tục sử dụng sau cổ phần hóa là 931 người.
 
KẾ HOẠCH SẮP XẾP LẠI LAO ĐỘNG
 
STT Đối tượng người lao động Số lượng (người) Ghi chú
I Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 935 Mẫu số 1 TT 33
1 Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động 40  
2 Lao động làm việc theo hợp đồng lao động 895  
  Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời
hạn
538  
  Làm việc theo HĐLĐ  xác định thời hạn từ đủ 12
tháng đến 36 tháng
219  
  Làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định
dưới 12 tháng
138  
3 Lao động đang nghỉ việc không hưởng lương nhưng có tên trong danh sách lao động của công ty 0  
II Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị
doanh nghiệp cổ phần hóa
04 Mẫu số 4 TT 33
1 Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện
hành
-  
  Hết hạn hợp đồng lao động -  
  Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động -  
  Chấm dứt hợp đồng lao động với lý do khác theo quy
định của pháp luật
-  
2 Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm
công bố giá trị doanh nghiệp
04  
  Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số
63/2015/NĐ-CP
04  
  Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và trả
trợ cấp mất việc làm
-  
III Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần 931 Mẫu số 5 TT33
  Số lao động còn hạn HĐLĐ sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần 931  
  Số lao động nghỉ theo ba chế độ bảo hiểm xã hội, chia ra: -  
  Ốm đau -  
  Thai sản 06  
  Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp -  
  Số lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động, chia ra: -  
  Nghĩa vụ quân sự -  
  Nghĩa vụ công dân khác -  
  Bị tạm giam, tạm giữ -  
  Do Công ty và người lao động thỏa thuận (không quá 3 tháng) -  
 

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 3 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA

1.      Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa

1.1  Thông tin doanh nghiệp

 • Tên tiếng Việt: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – CTCP.
 • Tên gọi tiếng Anh: Vietnam Urban and Industrial Zone Development Investment – JSC.
 • Tên viết tắt tiếng Anh: IDICO.
 • Trụ sở: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.                          
 • Điện thoại: 08 34388883.                  
 • Fax: 08 39312705.                 
 • Website: www.idico.com.vn             
 • Logo:                          

1.2  Hình thức pháp lý

IDICO có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của IDICO  -  Công ty cổ phần; Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý khác liên quan, được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.3  Ngành nghề kinh doanh

Sau khi cổ phần hóa, với tầm nhìn IDICO trở thành một Tập đoàn Đầu tư và xây dựng hàng đầu của Việt Nam và là nhà thầu quốc tế chuyên nghiệp, ngành nghề kinh doanh dự kiến của IDICO - CTCP sẽ bao gồm:
Trên cơ sở nguồn lực hiện có và định hướng phát triển đến năm 2020, IDICO tập trung vào 04 lĩnh vực kinh doanh chính, chiếm 70% tổng doanh thu và lợi nhuận toàn Tổ hợp, gồm:
§  Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông: là lĩnh vực mà IDICO có nhiều lợi thế và kinh nghiệm, nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp hiện có, đồng thời tích lũy đất sạch, giá rẻ tại các địa bàn phát triển về công nghiệp. Đầu tư phát triển các tuyến đường giao thông quan trọng của các tỉnh, thành phố như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An.
§  Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà ở: tập trung phát triển và sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có; đầu tư, khai thác, vận hành các dự án về nhà ở, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội,...
§  Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng: là lĩnh vực chiếm tỷ trọng đầu tư lớn của Tổng công ty, tiếp tục khai thác các Nhà máy hiện có và triển khai đầu tư các dự án nguồn điện theo quy hoạch đã được phê duyệt.
§  Thi công xây lắp: xây dựng lực lượng xây lắp mạnh, đảm bảo năng lực thi công các công trình quy mô lớn, phức tạp.
Ngành nghề kinh doanh có liên quan: Ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính như trên, một số lĩnh vực liên quan đóng góp khoảng 30% doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty như: sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng, dịch vụ logistic, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, thu gom vận chuyển xử lý chất thải, dịch vụ vận tải, du lịch,…Ngành nghề kinh doanh chi tiết theo Điều lệ.

1.4  Mô hình tổ chức sau cổ phần hóa

1.4.1    Cơ cấu tổ chức
Mô hình tổ chức Tổng công ty sau cổ phần hóa được hoàn thiện trên cơ sở kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị thành viên trong hệ thống Công ty mẹ IDICO hiện nay và sắp xếp lại phòng ban chức năng theo định hướng sau:
§  Áp dụng mô hình quản trị công ty theo hình thức công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.
§  Cơ cấu tổ chức phải gắn với mục tiêu hoạt động của IDICO là hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng cường công tác kiểm soát và quản trị rủi ro, đồng thời gia tăng giá trị cộng hưởng giữa các đơn vị thành viên với Công ty mẹ. Phân bổ hợp lý nguồn lực nhằm đạt mục tiêu hoạt động theo phương thức cách tăng cường tính độc lập và chủ động cho các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Tổng công ty trực tiếp kinh doanh (Front office) đồng thời bố trí hợp lý Phòng/ban hỗ trợ (Back office).
§  Đảm bảo cân đối giữa quyền hành và trách nhiệm giữa các đơn vị trong cơ cấu tổ chức của IDICO - CTCP.
§  Đảm bảo cơ cấu tổ chức linh hoạt, đối phó với sự thay đổi yếu tố môi trường kinh doanh bên ngoài. Quy trình vận hành nội bộ mang tính hệ thống nhằm nhanh chóng đưa ra các quyết sách theo tình huống phát sinh và đáp ứng kịp thời với yếu tố thay đổi của tổ chức.
§  Bố trí, sắp xếp lại các đơn vị thành viên là công ty con, công ty liên kết nhằm phát huy năng lực chuyên môn và hạn chế cạnh tranh nội bộ.
Trên cơ sở cơ cấu tổ chức hiện tại của IDICO, nhằm đồng thời thực hiện kế hoạch tái cấu trúc là một trong số mục tiêu thuộc phương án cổ phần hóa và nhằm ổn định hoạt động kinh doanh phù hợp với phương án lao động của IDICO, IDICO trình bày đặc điểm thay đổi trong cơ cấu tổ chức của CTCP sau khi cổ phần hóa như trên. Cơ cấu tổ chức IDICO sau cổ phần hóa thể hiện qua sơ đồ sau:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cơ cấu tổ chức IDICO sau cổ phần hóa gồm có:
§  Đai hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty cổ phần.
§  Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
§  Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.
§  Tổng giám đốc: Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Có các Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn cao nhất, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật.
§  Các Ban chức năng chuyên môn: thành lập có 10 Phòng, Ban chức năng chuyên môn thực hiện đúng chức năng hoạt động, kinh doanh theo nhiệm vụ được phân công trên sơ sở kế thừa các Phòng nghiệp vụ tại sơ đồ tổ chức hiện nay. 
§  Các Đơn vị thành viên là Chi nhánh, Công ty con, Công ty liên kết: tập trung quản lý thành 5 nhóm công ty chuyên ngành.
Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát gồm mối quan hệ phân cấp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành được điều chỉnh theo điều lệ công ty cổ phần, theo đó một số nội dung chính như sau:
 • Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đề xuất là 07 người, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người.
 • Người đại diện theo ủy quyền phần vốn nhà nước tại IDICO - CTCP sau cổ phần hóa do Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.
1.4.2        Cơ cấu sở hữu
 1. Đơn vị trực thuộc IDICO - CTCP:
 
STT Tên đơn vị Địa chỉ Chức năng/lĩnh vực
1 Chi nhánh IDICO tại Hà Nội Tầng 13, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Thực hiện phân cấp, ủy quyền của Tổng công ty giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc triển khai các dự án do IDICO đầu tư nói chung và tại khu vực miền Bắc nói riêng và trực tiếp tổ chức kinh doanh theo nhiệm vụ Tổng công ty giao.
2 Chi nhánh IDICO tại Miền Đông Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Thực hiện phân cấp, ủy quyền của Tổng công ty trong việc vận hành và khai thác kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp do IDICO làm chủ đầu tư
b.      Các công ty có sở hữu của IDICO - CTCP
IDICO nhất quán trong định hướng tái cấu trúc trở thành tập đoàn đầu tư và xây dựng hàng đầu Việt Nam, trong đó tái cấu trúc sở hữu đóng góp quan trọng trong chiến lược phát triển của Tổng công ty, IDICO nắm giữ/tăng đầu tư vào các công ty con hiện tại đang hoạt động hiệu quả và là các công ty có chuyên ngành tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi của IDICO.
 
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON
 
TT Tên công ty Vốn điều lệ (VNĐ) Tỷ lệ sở hữu của IDICO
1 Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO 150.000.000.000 100,00%
2 Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO 50.000.000.000 100,00%
3 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO 249.492.000.000 67,50%
4 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO 80.000.000.000 63,26%
5 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO 50.000.000.000 51,00%
6 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO 85.500.000.000 51,00%
7 Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO 450.000.000.000 51,00%
8 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO 80.000.000.000 51,00%
 
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT
 
TT Tên công ty Vốn điều lệ (VNĐ) Tỷ lệ sở hữu của IDICO
1 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO 35.000.000.000 96,83%
2 Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 307.000.000.000 49,00%
3 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO 35.000.000.000 36,00%
4 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO 20.000.000.000 36,00%
5 Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi 1.000.000.000.000 26,00%
6 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO 55.000.000.000 20,13%

2.      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện

2.1  Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2019, xác định đầu tư kinh doanh khai thác khu công nghiệp, điện năng, đầu tư thu phí hạ tầng giao thông, phát triển kinh doanh nhà, xây lắp là lĩnh vực chủ đạo để Tổng Công ty ổn định và phát triển, cụ thể như sau:
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY MẸ
Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT   Các chỉ tiêu chủ yếu   Trong đó
 Năm 2017  Năm 2018  Năm 2019
I  Tổng Doanh thu hợp nhất 7.478 7.942 8.339
II  Lợi nhuận trước thuế 191 219 259
III Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2.767 2.049 2.160
IV  Cổ tức 4% 5% 6%
 

2.2  Kế hoạch hoạch đầu tư dự án 2017 – 2019

Năm 2017 - 2019, Tổng công ty tiếp tục đầu tư phát triển vào các lĩnh vực: điện năng, khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, giao thông với tổng giá trị đầu tư là 6.986 tỷ đồng, trong đó:
 • Các dự án khu công nghiệp: Tiếp tục đầu tư vào các khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân B1, Phú Mỹ II, Phú Mỹ III mở rộng, Cầu Nghìn, Quế Võ II và triển khai đầu tư các khu công nghiệp Thế Kỷ, Hựu Thạnh. Tổng công ty dự kiến thu hút nhà đầu tư thuê đất trong các khu công nghiệp của IDICO tối thiểu là 40 ha/năm.
 • Các dự án sản xuất và cung cấp điện: Hoàn thành đầu tư dự án thủy điện Đak Mi 3 trong tháng 3/2017 và Trạm biến áp 110/22kV-KCN Nhơn Trạch 5.
 • Các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải): Triển khai đầu tư xây dựng Cảng khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Đường song hành Hà Huy Giáp, xây dựng bổ sung cầu vượt tại giao lộ Quốc lộ 1A – Hương lộ 2, Cải tạo mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ nút giao An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An, Xây dựng nút giao thông Gò Mây (Quốc lộ 1 – Lê Trọng Tấn – Nguyễn Thị Tú), Nhà máy nước Quang Minh, Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ.
 • Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng: Triển khai đầu tư xây dựng dây chuyền nghiền xi măng (giai đoạn 2), Mở rộng mỏ puzơlan, Nhà máy sản xuất kính nổi siêu trắng tại khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng.
 • Các dự án phát triển nhà và khu đô thị: Khu nhà ở cao tầng Tân Phú IDICO, Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch. Nghiên cứu, tìm kiếm thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội, các dự án chung cư có giá trung bình và xây dựng phát triển nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp tại TPHCM, khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ.
 
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Giai đoạn 2017 - 2019
ĐVT: Tỷ đồng
§    
TT Danh mục dự án  Kế hoạch năm 2017  Kế hoạch năm 2018  Kế hoạch năm 2019  Tổng vốn đầu tư năm
2017-2019
 Nguồn vốn  
 Vốn vay  Vốn tự có  
 
TỔNG CỘNG   2.767  2.049  2.160    6.986   3.671   3.315  
I Công ty mẹ   2.606  1.619  1.700    5.925   3.036   2.889  
1 Đầu tư các dự án phát triển nhà và khu đô thị       345      127     200       672      286      386  
1.1 Khu căn hộ cao tầng Tân Phú IDICO        190        190         57       133  
1.2 Khu tái định cư khu công nghiệp Hựu Thạnh          90          90          -           90  
1.3 Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hựu Thạnh          65       127      200        392       229       163  
2 Đầu tư các dự án khu công nghiệp tập trung   1.694  1.242  1.300    4.236   1.970   2.266  
2.1 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5          60          60          -           60  
2.2 Khu công nghiệp Mỹ Xuân A          10          10          -           10  
2.3 Khu công nghiệp Phú Mỹ II          50       100      100        250       150       100  
2.4 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng        224       242      300        766       460       306  
2.5 Khu công nghiệp Thế Kỷ        100       200      200        500       240       260  
2.6 Khu công nghiệp Hựu Thạnh     1.250       700      700     2.650    1.120    1.530  
3 Đầu tư các dự án sản xuất điện       517         -           -         517      465        52  
3.1 Thủy điện Đak Mi 3        517        517       465         52  
4 Đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật (giao thông. thủy lợi. cấp nước. thoát nước. xử lý nước thải.…)         50      250     200       500      315      185  
4.1 Cảng khu công nghiệp Mỹ Xuân A          50       250      200        500       315       185  
II Các Công ty con do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ       161      430     460    1.061      635      426  
1 Đầu tư các dự án phát triển nhà và khu đô thị       101      220     350       681      455      226  
1.1 Trụ sở Văn phòng IDICO-ICC          21          21          -           21  
1.2 Khu nhà ở công nhân KCN Nhơn Trạch          80       150      250        480       336       144  
1.3 Khu nhà ở công nhân KCN Nhơn Trạch mở rộng          10         70      100        180       119         61  
2 Đầu tư các dự án khu công nghiệp tập trung         60      210     110       380      180      200  
2.1 Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1          10         10        10          30          -           30  
2.2 Khu công nghiệp Cầu Nghìn          50       200      100        350       180       170  

 

PHẦN V. KIẾN NGHỊ VÀ CÁC LƯU Ý KHÁC

Tổng công ty IDICO báo cáo Bộ Xây dựng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận:
1.      Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ Tổng công ty IDICO: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty là 31/12/2014. Đến nay, đã quá hạn 18 tháng nhưng chưa thể thực hiện việc tổ chức bán cổ phần do đặc thù mô hình hoạt động của Tổng công ty gồm nhiều công ty con, công ty liên kết, tài sản nhiều chủ yếu là đất đai tại các khu công nghiệp phân bổ rộng khắp cả nước nên việc xác định giá trị doanh nghiệp cần phải có thời gian để đánh giá chính xác giá trị tài sản của doanh nghiệp và tránh gây thất thoát vốn nhà nước. Do đó, IDICO kính đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét, chấp thuận sử dụng giá trị doanh nghiệp và giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại IDICO được xác định tại thời điểm 31/12/2014 để tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và gia hạn cho Tổng công ty thực hiện việc tổ chức bán cổ phần lần đầu không chậm hơn ngày 30/6/2017.
2.      Xem xét những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo thẩm định kết quả tư vấn định giá kèm theo Văn bản số 200/KTNN-TH ngày 01/4/2016 (Điểm 2, Phần kiến nghị đối với Bộ Xây dựng), cụ thể là:
 • Không thực hiện đánh giá lại đối với tài sản là hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ gồm: Khu trung tâm dịch vụ, thể dục thể thao của Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, tỉnh Đồng Nai; các Hợp đồng cho thuê lại đất hết thời gian dự án hoặc thời gian còn lại dưới 10 năm, đơn giá cho thuê hạ tầng cố định, không thay đổi; Hợp đồng ghi nhớ, đã đặt cọc tiền và đã xác định đơn giá thuê cố định đến hết thời hạn thuê đất của dự án khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Khoản chênh lệch giảm tài sản là hạ tầng khu công nghiệp tại IDICO và IDICO-URBIZ (đã giảm trừ theo Văn bản số 6278/BTC-TCDN ngày 11/5/2016 của Bộ Tài chính) còn lại là: 139.129.782.232 đồng (222.284.238.686 đồng - 83.154.456.454 đồng = 139.129.782.232 đồng).
Trường hợp được chấp thuận, giá trị thực tế doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty IDICO sẽ là: 8.759.942.971.561 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 2.393.753.673.102 đồng. Trong trường hợp này, để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư trong các năm tới, IDICO đề xuất hình thức cổ phần hóa là bán bớt phần vốn Nhà nước và phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần lên 3.000 tỷ đồng.
 
3.      Một số nội dung khác kiến nghị Thủ tướng chấp thuận:
 • Không đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 2.917m2 đất công trình dịch vụ có thời hạn 50 năm thuộc dự án Khu dân cư An Hòa theo hướng dẫn tại Điều 3 - Thông tư số 26/2013/TT-BTNMT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc hướng dẫn việc các định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 - Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ (IDICO đề xuất tại Văn bản số 526/TCT-TCKT ngày 21/8/2015).
 • Ngày 11/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và có hiệu lực từ 11/11/2015; trong đó sửa đổi, bổ sung nội dung Điểm d Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 như sau: “trường hợp giá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại doanh nghiệp khác khi đánh giá, xác định lại có giá trị thực tế thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán thì xác định theo giá trị thực tế xác định lại”. Tuy nhiên do Nghị định 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 chưa quy định cụ thể dẫn tới một số khoản đầu tư chưa niêm yết trên sàn chứng khoán khi xác định lại theo phương pháp vốn chủ sở hữu bị mất vốn, thậm chí có khoản đầu tư được xác định bằng 0 (không). Do vậy, Tổng công ty kính đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét, chấp thuận phương pháp xác định lại các khoản đầu tư dài hạn chưa niêm yết được tính bằng giá trị sổ sách trừ đi khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.
 • Ngoài số lượng cổ phần mà người lao động được mua ưu đãi theo số năm làm việc trong khu vực nhà nước và số năm cam kết làm việc thêm cho công ty cổ phần, để ghi nhận đóng góp của người lao động trong các năm qua và khuyến khích sự gắn bó, cống hiến của người lao động sau khi Tổng Công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần, Tổng Công ty kính đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ xem xét, chấp thuận cho người lao động của Tổng Công ty được mua thêm 10.802.600 cổ phần tại mức giá đấu thành công thấp nhất. Số lượng cổ phần mua thêm của người lao động nói trên sẽ trừ vào số lượng cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Đăng nhập thành viên

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU